Ozcan Hukuk Bürosu

ozcanhukuk.com

Phone

+90 216 532 00 25

  • Kanun No: 5754 Kabul Tarihi: 17/4/2008 MADDE 1 – 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (7), (10), (14), (15), (17), (20), (21) ve (29) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki (30) ve (31) numaralı bentler ile fıkra eklenmiştir. ?7) Hak sahibi: Sigortalının […]

  • 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu?nun 278?inci maddesinde düzenlenen ?suçu bildirmeme? maddesi, Anayasa Mahkemesi?nin 30/6/2011 tarihli ve E.2010/52, K.2011/113 sayılı Kararı ile iptal edilmiş olup, kararın Resmi Gazete?de yayımlandığı 15/10/2011 tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girmesi hüküm altına alınmıştır. Bu maddenin iptalinden önce, işlenmekte olan ya da işlenmiş olmakla birlikte, sebep olduğu sonuçların sınırlandırılması halen mümkün olan bir […]

  • 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak olan 6102 Türk Ticaret Kanunu 1535 madde olması nedeniyle ilgililerinin bile gözünü korkutan bir hacme sahip. Şirketlere yönelik yapmış olduğumuz Yeni Türk Ticaret Kanunu Eğitimlerinde özellikle yöneticilerin en kısa sürede kanunu anlama istekleri karşısında maalesef çoğu zaman yetersiz kalıyoruz. Kanunla birlikte gelen o kadar çok yenilik var ki […]