Ozcan Hukuk Bürosu

ozcanhukuk.com

Phone

+90 216 532 00 25

Hukuk danışmanlığını yaptığımız şirketlerin yönetici ve çalışanlarına yönelik düzenlediğimiz hukuk eğitim  çalışmaları şunlardır.

  • Yöneticiler için Genel Hukuk
  • Kamu İhale Kanunu ve Uygulaması
  • İnsan Kaynakları Uzmanları İçin İş Hukuku
  • Mali İşler  Finans Bölümü çalışanları için Ticaret ve İcra Hukuku
  • Sağlık Sektörü Çalışanları İçin Genel Sağlık Mevzuatı
  • Doktorların Hukuki ve Cezai Sorumluluğu
  • Sermaye Piyasaları Mevzuatı
  • Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Teknikleri

Eğitim çalışmaları şirketlerin ihtiyaçlarına göre dizayn edilmekte ve özellikle sektörel örneklerle desteklenmektedir.

Şirketlerin ve Kurumların ihtiyaçlarına göre eğitim programları dizayn edilebilmektedir.

ÖRNEK EĞİTİM:

 

SÖZLEŞMELER HUKUKU

SÖZLEŞME HAZIRLAMA VE İNCELEME TEKNİKLERİ

EĞİTİMİN AMACI :

İş yaşamımızda şirket sahibi, yöneticisi ya da çalışanı olarak protokol, akit, mukavele, kontrat, anlaşma gibi başlıklarla sık sık karşımıza çıkan sözleşmelerle karşılaşır ve bunları inceler onay verir veya son imzayı atarız. Sözleşme yapılırken ihmal edilen, gözden kaçırılan bir nokta sözleşmenin tarafları arasında ihtilaf çıktığında çok ciddi önem taşımakta ve sonuçlar doğurabilmektedir. Bu eğitimin amacı hangi sıfatla olursa olsun sözleşme ilişkisine girenlerin temel sözleşmeler hukuku bilgisine sahip olmalarını sağlamaktır.

EĞİTİMİN SÜRESİ : Bu eğitimi alacakların temel hukuk bilgisi derecesine göre eğitim süresi 4 ila 8 saat arasında değişmektedir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ :

1. Sözleşmeler Hukukunun Temel Kavramları

A.SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN TEMEL HUKUKİ KAVRAMLAR
1982 Anayasası, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 Türk Ticaret Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu?nda ve diğer ilgili mevzuatta yer alan Sözleşmeye Dair Hükümler
Sözleşme kavramının temeli ve doğrudan bağlı olduğu Borçlar Hukukunun konusu, önemi tanımı ve kaynakları
Borcun konusu, borcun doğumu, borcun kaynakları
Sözleşme kavramı
Sözleşmeler hukukuna egemen olan ilkeler
Önsözleşme
Sözleşmenin kuruluşu
Sözleşmelerde şekil
Sözleşmede taraf borçlarının incelenmesi
Sözleşme çeşitleri (Türk Borçlar Kanunu?nda geçen bazı sözleşme tipleri; Satım, Kira, Finansal Kiralama, Eser, Vekalet ve Bayilik Sözleşmeleri gibi)
Sözleşmede itiraz ve defiler
Sözleşmelerin hukuki sonuçları
Sözleşme özgürlüğü ve sınırları
Sözleşmelerin hükümsüzlüğü
Sözleşmelerde emprevizyon
Sözleşmede temsil
Elektronik ortamda yapılan sözleşmeler
Sözleşmelerin yokluğu ve geçersizliği
Sözleşmenin ifa edilmemesinin sonuçları
Sözleşmede cezai şart
İfa ve ibra konuları ile sözleşmenin sona ermesi
Sözleşmenin devri ve sözleşmeye katılma halleri
Sözleşme kaynaklı ihtilafların çözüm yolları ve yargılama aşaması.
SÖZLEŞME YÖNETİMİ
Bir sözleşme taslağı nasıl hazırlanır?
Sözleşme görüşmeleri nasıl planlanır?
Sözleşme görüşmelerinde stres yönetimi
Taraflar açısından sözleşmenin kırmızı çizgilerinin belirlenmesi
Sözleşme ana başlıklarının ve hukuki olmazsa olmazların belirlenmesi
Sözleşme içeriğini oluşturacak tarafların sözleşme metni hazırlanırken yapması gerekenler, aynı tarafta olanların takım çalışması
Sözleşme kontrol listesi (Yaklaşık 50 maddeden oluşan özgün bir çalışma)
Yabancılarla yapılan sözleşme görüşmelerinde dikkat edilecek noktalar
Süren sözleşmelerde ortaya çıkan ihtilaf hallerinde ilk yapılacak işlemler
Sözleşmelerin fiziken yönetimi ve sözleşmelerin arşivlenmesi
Yargıya yansımış ihtilaf örnekleri.
2. Sözleşmenin Başlığı
3. Sözleşmenin Tarafları ve Tarafların İmza Yetkilerinin Araştırılması
4. Sözleşmenin Konusu
5. Sözleşmenin İmza Tarihi
6. Tarafların Yükümlülükleri
7. Sözleşmeden Kaynaklanan Ödeme Tutarı, Para Birimi ve Ödemenin Ne Şekilde Yapılacağı Konusu (nakit, vadeli, senetle, teminat mektubu, vb.)
8. Temerrüde Düşmenin Sonuçları (Cezai şart, gecikme faizi ve oranı)
9. Cezai Şart,
10. Gizlilik Şartı,
11. Sözleşme Konusu İşin Malın teslim ya da ifa Şekli, Zamanı, Yeri,
12. Garanti Süresi ve Şartları,
13. Sözleşmenin İmza Tarihi ve Yeri ile Nüsha Sayısı,
14. Anlaşmazlıklarda öngörülen çözüm yolları (tahkim vb.) ve Yetkili Mahkeme,
15. Sözleşmenin Süresi,
16. Mücbir Sebep Kavramı ve Sözleşmeye Etkileri,
17. Sonradan Sözleşmenin Değiştirilmesi,
18. Sözleşme Şartlarının İhlali Durumunda Yapılması Gerekenler,
19. Sözleşme Eklerinin Düzenlenmesi,
20. Sözleşmenin Feshi Şartları ve Şekli ile Fesih Sonrası Yapılması Gereken İşlemler
21. Sözleşme Hazırlarken, Müzakere Ederken ya da İmzalarken Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Hususlar.
22. Sözleşmeye Eklenebilecek Diğer Başlıklar. (Bu bölüm eğitim alanların özel isteklerine göre düzenlenecektir)
23. Yargı Kararlarına Dayanılarak Örnek Sözleşme İncelemeleri.

 

 

İŞ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİ VE HAKLI NEDENLE FESHİ, USULÜ VE SONUÇLARI

EĞİTİMİN AMACI            :

İnsan Kaynakları uzmanları ya da şirketlerin personelle ilgilenen birim çalışanlarına yönelik olarak planlanan bu eğitim programında, uygulamada ciddi hukuk bilgisi gerektiren iş sözleşmesi feshi teknikleri ile işe iade davalarının görülmesi ve sonuçlarının uygulanmasında karşılaşılan güçlüklerin aşılması amaçlanmıştır.

EĞİTİMİN SÜRESİ            : Bu eğitimi alacakların temel iş hukuku bilgisi ve uygulamadan kaynaklanan tecrübesine göre eğitim süresi 4 ila 8 saat arasında değişmektedir.

ÖNEMLİ NOT                    : Bu eğitimi alacakların mutlaka temel iş hukuku bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. İş hukukunun temel kavramları bilinmeden bu eğitimin alınmaması gerekir.

KATILIMCI PORFTFÖYÜ: Şirketlerin İnsan Kaynakları Birimi Çalışanları, Personelden ve Bordrolamadan Sorumlu Çalışanlar.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ           :

1. İŞ SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ

2. İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN BORÇLAR

3. İŞ GÜVENCESİ, İŞYERİ, İŞVEREN, İŞVEREN VEKİLİ, ÇALIŞAN İŞÇİ SAYISI, KIDEM, BELİRLİ VE BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ KAVRAMLARI

4. İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

5. GEÇERLİ NEDENLE İŞVEREN TARAFINDAN İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE ŞARTLARI (Md. 18)

6. VERİMLİLİK, PERFORMANS, İŞYERİ GEREKLİLİKLERİ KAVRAMLARININ AÇIKLANMASI

7. HAKLI NEDENLE İŞVEREN TARAFINDAN İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ (Md. 25)

8. FESİH BİLDİRİMİ ÖNCESİ YAPILMASI GEREKENLER

9. FESİH BİLDİRİMİNDE ŞEKİL VE USUL YÖNÜNDEN DİKKAT EDİLECEKLER

10. İŞE İADE DAVASINA HAZIRLIK VE DAVANIN GÖRÜLMESİ

11. İŞE İADE DAVASININ HÜKÜM KISMININ YORUMLANMASI

12. GEÇERSİZ SEBEPLE YAPILAN FESHİN SONUÇLARI

13. İŞE İADE KARARININ UYGULANMASINDA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER

14. İŞE İADE KARARINDA İŞE İADE EDİLMEME HALİNDE HÜKMEDİLEN ÖDEMELERİN HESAPLANMASI