Ozcan Hukuk Bürosu

ozcanhukuk.com

Phone

+90 216 532 00 25

  • Kanun No: 5754 Kabul Tarihi: 17/4/2008 MADDE 1 – 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (7), (10), (14), (15), (17), (20), (21) ve (29) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki (30) ve (31) numaralı bentler ile fıkra eklenmiştir. ?7) Hak sahibi: Sigortalının […]

  • Yargıtay, `rüşvet` konusunda emsal bir karara imza attı. Yeni Türk Ceza Kanunu`na göre rüşvet alma suçunun değiştiğine dikkat çeken Yargıtay, hastanede ameliyatları yapmak için hastalardan para alan doktorun `rüşvet` suçundan değil, `görevi kötüye kullanmak` suçundan yargılanması gerektiğine karar verdi. Tavşanlı Ağır Ceza Mahkemesi`nin verdiği kararı bozan Yargıtay 5. Ceza Diresi, devlet memurlarının `yapması gereken bir […]

  •   Kanun No. 5838 Kabul Tarihi: 18/2/2009 MADDE 18 ? 19/3/1985 tarihli ve 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. ?GEÇİCİ MADDE 2 ? 31/12/2009 tarihine kadar, üzerinde yazılı keşide tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir.?

  • Yargıtay?dan doktora kötü haber   Yargıtay, doktor hatası nedeniyle idarenin hastalara ödediği tazminat cezalarının doktordan tahsil edilmesine karar verdi. Bursa?da yaşayan Ercan Ö. adlı hasta, Bursa Devlet Hastanesi?nde doktor Nedim T. ve Ali Muhsin S. tarafından ameliyat edildi. Ercan Ö. ameliyat sonrası ağrılarının tekrarlaması üzerine Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi?nde ikinci ve üçüncü kez ameliyat edildi. […]

  •   Yargıtay, ihanetten şüphelenen kocanın, eve yerleştirdiği cihazla eşini dinlemesine hak verdi Boşanma davasında ses kayıtlarını delil kabul eden Yargıtay ?Sadakat de yükümlülüktür? dedi Yargıtay?ın ilginç kararına konu olay İstanbul?da yaşandı. Aldatıldığından şüphelenen koca, eve yerleştirdiği cihazla eşini dinledi. Boşanma davasına ses kayıtlarını da delil olarak sundu. Pendik Aile Mahkemesi, kayıtların eşin özel hayatının gizliliği […]

  • KİRA GELİRİ ELDE EDENLER VE KİRACILAR DİKKAT 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendiyle Bakanlığımıza, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirme ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını belirleme yetkisi verilmiştir. […]

  • Değişiklik Mevcut şirket ortakları ve hisse devir yoluyla yeni ortak olanlar bakımından ne gibi yenilikler getiriyor?   Madde 3- 6183 sayılı Kanunun 35 inci maddesinde yer alan ?şirketten tahsil imkanı bulunmayan? ibaresi ?şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan? şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. ?Ortağın şirketteki sermaye payını devretmesi […]

  • Özel sektörün çalıştırdığı özürlülerin SSK primleri, Hazinece karşılanacak. Asıl işveren ile alt işveren (taşeron şirket) arasında kurulan ilişkinin yazılı yapılması şartı getirildi. Buna göre, iş alan alt işveren, kendi iş yerinin tescili için asıl işverenden aldığı yazılı işverenlik sözleşmesini, gerekli belgelerle, çalışma bölge müdürlüklerine bildirecek. Bölge müdürlüğünce tescili yapılan bu iş yerine ait belgeler, gerektiğinde […]

  • Anayasa Mahkemesi Mal Beyanında Bulunmama Suçu Kararını Yayınladı 16 Nisan 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26849   ANAYASA MAHKEMESİ KARARI   Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:   Esas Sayısı : 2006/71   Karar Sayısı : 2008/69   Karar Günü : 28.2.2008   İTİRAZ YOLUNA BAŞVURANLAR :   1- İstanbul 10. İcra Ceza Mahkemesi Esas Sayısı: 2006/71 […]