Ozcan Hukuk Bürosu

ozcanhukuk.com

Phone

+90 216 532 00 25

  • Yıllık İzinlerin Dijital Ortamda TakibiBu konuda yıllık izinlerin takibi için kullandığımız bilişim sistemi önem taşımaktadır. Dava açıldığında bu sistemler üzerinde bilirkişi incelemesi yapılarak sisteme müdahale edilerek izin kullanılan günlerin geriye dönük olarak değiştirilmesinin örneğin işçi izin kullanmadığı halde kullanılmış gibi gösterilmesi durumunun mümkün olup olmadığı inceleniyor. Yargıtay da güncel içtihatlarında bu konuyu dikkate alıyor:Yargıtay 22. […]

  • Av. Fatma TUNÇ Uyarlamanın Tanımı Sözleşme, iki veya daha çok kişinin hukuki bir sonuç doğurmak amacıyla karşılıklı olarak ve birbirine uygun iradelerini açıklamalarıyla kurulan bir hukuki işlemdir. Her sözleşmenin temel amacı sözleşme ile tarafların birinin veya ikisinin yüklendiği edimlerin ifa edilmesidir. Bu yükümlülüklerin kabul edilmesi ve tarafların üzerine düşen sorumlulukları tam ve zamanında yapması kısaca […]

  • “Temsil”, bir hukuki muameleyi bir şahsın başka bir şahıs nam ve hesabına yapması ve muamelenin hukuki sonuçlarının bu şahıs üzerinde doğmasını sağlamasıdır. Temsilde, temsilci, temsil olunan ve temsilcinin kendisiyle hukuki muamele yaptığı 3. şahıs olmak üzere toplam üç kişi bulunmaktadır. “Temsil”, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun  40-48 maddeleri arasında işlenmiş olup kanun nezdinde ikili bir […]

  • Sözleşmeden doğan bir borcun ifasının, sözleşmenin kurulmasından sonra ortaya çıkan bir hukukî engel nedeniyle mümkün olmaması halinde, söz konusu borcun ifası bakımından hukukî imkânsızlık meydana gelir. Tüm imkânsızlık hallerinde olduğu gibi, hukukî imkânsızlık hallerinde de sözleşmede kararlaştırılan edimi aynen ifa borcu sona erer. Sözleşmede ifa imkansızlığı, Türk Borçlar Kanunu’nun (TBK) 136, 137 ve 138. maddelerinde […]

  • Av. Ayşenur TUNA Cezai Şartın Nitelikleri Sözleşmenin ifasını temin için taraflarca ek bir sözleşme veya sözleşmeye eklenecek bir madde ile cezai şart kararlaştırılabilmektedir. Cezai şart sözleşme serbestisi çerçevesinde; borcun ifasına aykırılık halinde ve çoğu zaman tazminat tutarından daha yüksek olacak şekilde ödenmesi kararlaştırılan, genellikle parasal değer taşıyan fer’i bir borçtur. Ancak tazminattan farklı olarak cezai […]

  • Av. ÖZLEM YILDIZ Hukuki uyuşmazlıkların yansıması davalarda taraf sıfatları davacı ve davalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Davaya taraf olmayan kişi de üçüncü kişi olarak adlandırılır. Davanın akıbetinden etkilenecek ve haklarını kullanması elzem olan üçüncü kişilerde davaya asli müdahil ve feri müdahil olabilir. Üçüncü bu kişilerin kendi istekleri ile müdahil olabildikleri gibi davaya ihbar müessesi ile davet […]

  • Av. Özlem YILDIZ Aralık 2019 ayı itibariyle Çin’in Wuhan şehrinden başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 un pek çok alanda değişik yansımaları olmuştur. Covid-19 toplumu yeni bir arayışa itmiş ve rutinin dışına çıkılarak iş, eğitim ve sağlık sektöründe sorunları beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda yeni düzen arayışında elde edilen kişisel veriler de tartışılmaya başlanmıştır. İşçi […]

  •   Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması tartışmasız olarak bir insan hakkı olarak değerlendirilmektedir. Ulusal ve uluslararası alanda kişisel verilerin işlenmesi, aktarılması ve imhası alanında gerekli düzenlemeler kapsamında ülkemizde Avrupa Birliği uyum sürecinde bu alanda önemli bir adım atarak 07.04.2016 tarihi ile Resmi Gazete de Kişisel Verileri Koruma Kanunu yayınlanmıştır.[1] Kişisel Verileri Koruma Kurumu kişisel verilerle […]

  • KİŞİSEL VERİ KAVRAMI Kişisel veri, genel olarak belirli veya kimliği belirlenebilir gerçek veya tüzel kişilere ilişkin bilgilerin tamamı olarak nitelendirilmiştir. Gerçek kişi ?Özellikle bir kimlik numarası referans alınarak doğrudan ya da dolaylı olarak belirlenebilen ya da fiziksel, psikolojik, akli, ekonomik,  kültürel veya sosyal kimliğine özgü bir veya birden çok faktörle tanımlanabilen kişidir.?(1) TARİHİ GELİŞİMİ Tarihi […]

  • Var olan bir hukuki ilişkinin (Sözleşme) ortadan kaldırılması anlamına gelen ikâle; taraflar arasında yapılmış olan bir sözleşmenin karşılıklı anlaşarak ortadan kaldırılması anlamına gelmektedir. İşçi ile işveren arasında kurulmuş olan hizmet sözleşmesini taraflar aynı şekilde anlaşarak sona erdirilebilir. Bu durumda işçi istifa ederek işten ayrılmamış, işveren de çalışanın iş akdini tek taraflı feshetmemiş olacağı için istifa […]

1 2