Ozcan Hukuk Bürosu

ozcanhukuk.com

Phone

+90 216 532 00 25

  • Av. ÖZLEM YILDIZ 2020 yılbaşı itibariyle ülkemizde ve dünyada Covid-19 salgın hastalığı ile yaşanılan bu panikte, hastalığın insanların yaşamlarını tehdit etmesinin yanı sıra sağlık sisteminin yoğunluğu kaldıramayıp çökmesi endişesi yatmaktadır. Hastanelerdeki yoğunluğun azaltılması, kişiler arası enfekte olunmasının önüne geçilmesi ve sosyal mesafenin uygulanması adına sağlık sektöründe sanal tedavilerle sağlık hizmetlerinin genişletilmesine ve dijital bir dönüşüme […]

  • SAĞLIK TURİZMİ Dünyada hızla gelişen bir hizmet sektörü endüstrisi haline gelen sağlık turizmi, on senelik bir gecikme ile de olsa artık Türkiye?de de farkındalık sürecini tamamlamış olup; hükümet, sağlık sunucuları ve turizm şirketleri başta olmak üzere tüm ilgiler tarafından kabul edilmiştir. Yaklaşık %30 büyüme hızı ve 7 milyon kişi ile 100 milyar dolara ulaşan küresel sağlık turizmi pazarından, Hindistan […]

  • Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ile Tarife ve Talimatında Yapılan Değişiklikler; ?30 Temmuz 2011? tarihinden geçerli olmak üzere, Resmi Gazete?de yayımlandı.(Resmi Gazete: 19 Temmuz 2011 SALI-Sayı: 27999) Yapılan son değişiklik çerçevesinde, konuya ilişkin muhtemel soru ve cevaplar aşağıda sunulmuştur: 1. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası nedir, kimler yaptırmak zorundadır? 1219 sayılı […]

  • 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu?nun 278?inci maddesinde düzenlenen ?suçu bildirmeme? maddesi, Anayasa Mahkemesi?nin 30/6/2011 tarihli ve E.2010/52, K.2011/113 sayılı Kararı ile iptal edilmiş olup, kararın Resmi Gazete?de yayımlandığı 15/10/2011 tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girmesi hüküm altına alınmıştır. Bu maddenin iptalinden önce, işlenmekte olan ya da işlenmiş olmakla birlikte, sebep olduğu sonuçların sınırlandırılması halen mümkün olan bir […]

  • GİRİŞ A. İLGİLİ MEVZUAT 1. 1219 SAYILI TABABET VE ŞUABATI SAN?ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 2. 3224 SAYILI TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ KANUNU 3. 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 4. TIBBİ DEONTOLOJİ NİZAMNAMESİ 5. AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 6. TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ VE DİŞHEKİMLERİ ODALARININ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 7. HEKİMLİK MESLEK ETİĞİ KURALLARI B. TEMEL KAVRAMLAR 1. NORMLAR […]

  • Özel Sağlık Kuruluşlarının faaliyetlerini düzenleyen temel üç yönetmelik bulunmaktadır. Özel Sağlık Kuruluşları açılmaları ve faaliyetleri esnasında bu yönetmeliklere tabidirler. Bunlar; (1) Özel Hastaneler Yönetmeliği (2) Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik (3) Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikleridir. Bu yönetmeliklerin temel gayesi Özel Sağlık Kuruluşlarının kuruluş […]

  • TABABET VE ŞUABATI SAN?ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 1219 Resmi Gazete Tarih: 14.4.1928; Sayı: 863 Madde 24 – İcrayı sanat eden tabipler hasta kabul ettikleri mahal ile muayene saatlerini ve ihtisaslarını bildiren ilanlar tertibine mezun olup diğer suretlerle ilan, reklam ve saire yapmaları memnudur. TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6023 Resmi […]

  • Özel Sağlık Kuruluşlarının reklam yasağı sektörün malumudur. Milyonlarca dolar yatırım yaparak bina yapan , bir o kadar para harcayarak tıbbi cihazlar alan, onlarca- yüzlerce personel çalıştırarak istihdama katkıda bulunan özel sağlık kuruluşları, maalesef ?özel? olmalarına karşın aslında tam bir kamu kurumu mevzuatı gibi düzenlenmiş, yasaklar ve cezalarla dolu hükümlerle idare edilmeye çalışılmaktadır. Verilen sağlık hizmetinin […]

  • Av. Esma AKTEN-ÖZCAN HUKUK BÜROSU Reklam anlayışı; insanlar arasında değiş tokuşun yani şimdiki genel tanımıyla alışverişin başlamasıyla doğmuş ve değişen şartlara ve oluşan ekonomik, sosyal ve kültürel olgulara karşı duramamış sürekli yenilenmiş ve gelişerek hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Dünyanın ilk reklam filmi ?Admiral Sigaraları? isimli eserdir. Ancak ne ilginçtir ki; ilk reklam filmi […]