Ozcan Hukuk Bürosu

ozcanhukuk.com

Phone

+90 216 532 00 25

  • 1. Anonim şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Kanundaki istisnai hükümler saklıdır. KRAL YÖNETİM KURULUDUR. 2. Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer. Esas sözleşmede, başkanın ve başkan vekilinin veya bunlardan birinin, genel kurul tarafından seçilmesi öngörülebilir. 3. Yönetim […]

  • 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak olan 6102 Türk Ticaret Kanunu 1535 madde olması nedeniyle ilgililerinin bile gözünü korkutan bir hacme sahip. Şirketlere yönelik yapmış olduğumuz Yeni Türk Ticaret Kanunu Eğitimlerinde özellikle yöneticilerin en kısa sürede kanunu anlama istekleri karşısında maalesef çoğu zaman yetersiz kalıyoruz. Kanunla birlikte gelen o kadar çok yenilik var ki […]

  • 6273 SAYILI ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazetede yayınlandıktan sonra uygulanmaya başladı. Peki şimdi neler olacak? Hali hazırda devam eden karşılıksız çeklerle ilgili davalarda (06/02/2012 itibarıyla) sanıklar hakkında verilen yakalama kararları mahkemelerce kaldırılmaya başlandı. (Bu kararlar kovuşturma aşamasında mahkemelerce CMK 98/3 gereği veriliyordu)

  • ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6273 Kabul Tarihi: 31/1/2012     MADDE 1– 14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanununun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ?adlî sicil? ibaresi ?Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası? şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin yedinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. ?d) Çekin basıldığı tarih,? MADDE 2- 5941 sayılı Kanunun […]

  • SÖZLEŞMELER HUKUKU EĞİTİMİ EĞİTİMİN AMACI : Kişisel veya mesleki hayatımızda avukat, şirket sahibi ya da yöneticisi olarak protokol, akit, mukavele, kontrat, anlaşma, sözleşme gibi başlıklara sahip metinlerle sık sık karşılaşır,  bunları hazırlar, inceler, kabul eder veya imzalarız. Bu eğitimde sözleşme hazırlarken veya önümüze gelmiş bir sözleşmeyi incelerken dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılmaktadır. Kuruluşların faaliyetlerini hukuken sağlıklı […]

  • Mesafeli sözleşmeler; yazılı, görsel, telefon ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak vetüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan ve malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi veya ifası kararlaştırılan sözleşmelerdir. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (4077 s.TKHK)?da tüketici; ?bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek  ya da tüzel kişi? olarak tarif […]

  • Türk Ticaret Kanununun Çekle ilgili hükümlerinden biri olan 707. maddesi ?Vade? başlığını taşımaktadır. Bu maddeye göre; ?Çek, görüldüğünde ödenir. Buna aykırı her hangi bir kayıt yazılmamış hükmündedir. Keşide günü olarak gösterilen günden önce ödenmek için ibraz olunan bir çek ibraz günü ödenir? Yani Ticaret Kanunu hükümlerine göre çekin üzerinde yer alan keşide gününden önce bankaya ödeme […]

  • Av. Seçil TİRYAKİ- ÖZCAN HUKUK BÜROSU Hukukumuzda iki çeşit mirasın reddi prosedürü vardır. Bunların en bilineni ve uygulamada sıkça rastlanılanı ?mirasın gerçek reddi? müessesesidir. Mirasın reddi denildiği zaman anlaşılan ret yöntemi budur. Diğer ret türü ise uygulamada pek rastlanılmayan bu yüzden vatandaşların pek bilgisinin olmadığı ?mirasın hükmi reddi? yani ?terekenin borca batıklığının ileri sürülmesi?dir. Öncelikle […]

  • Aşağıda yeni kanun metninin bulacaksınız ancak biz kısaca şunu söyleyelim. Yeni Kanun af getirmiyor, borçlulara kısa bir soluklanma süresi tanıyor, verilen sürede ödeme yapılmaz ise ceza kaldığı yerden devam ediyor. Sonuç olarak borçlular sevinmesin alacaklılar üzülmesin, kanunda her iki taraf arasında denge gözetilmeye çalışılmış. ÇEK KANUNU Kanun No. 5941 Kabul Tarihi: 14/12/2009 Amaç ve kapsam […]