SÖZLEŞMELER HUKUKU EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI :

Kişisel veya mesleki hayatımızda avukat, şirket sahibi ya da yöneticisi olarak protokol, akit, mukavele, kontrat, anlaşma, sözleşme gibi başlıklara sahip metinlerle sık sık karşılaşır,  bunları hazırlar, inceler, kabul eder veya imzalarız.
Bu eğitimde sözleşme hazırlarken veya önümüze gelmiş bir sözleşmeyi incelerken dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılmaktadır. Kuruluşların faaliyetlerini hukuken sağlıklı ve riskleri en aza indirerek gerçekleştirmesine katkıda bulunmak amacıyla hazırladığımız Sözleşmeler Hukuku Eğitimi, özellikle şirketlerde imza yetkisine sahip her kademedeki yöneticinin ve şirket hukuk danışmanlarının alması gerekli bir eğitimdir.
Bu eğitim sözleşmeyle ilgili şirket çalışanları açısından temel hukuki bir eğitim olmakla birlikte şirketlere hukuk danışmanlığı veren avukatlar için de hukuk bilgilerinin tekrarı niteliğindedir.
Sözleşmeler Hukuku Eğitimi?mizde; sözleşmelerde yer alan ve genelde ticari faaliyetlerin uygulanması esnasında ortaya çıkan diğer bir anlatımla teorik hukuk bilgisi ile ilgili olmayan hususlarda bilgi ve deneyimlerin paylaşılması, avukatlar açısından eğitimimizin en önemli yanını oluşturmaktadır.
Eğitimimiz, salt teorik bilginin yanında ağırlıklı olarak sözleşme hazırlanırken veya incelenirken, dikkat edilmesi gereken hususlar ve muhtemel uyuşmazlık konularının tespiti, daha sonra da sözleşmeden kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik somut çözüm önerileri, bilgi ve deneyimlerimizin paylaşılmasını içermektedir.

SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN TEMEL HUKUKİ KAVRAMLAR

 1. 1982 Anayasası, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 Türk Ticaret Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu?nda ve diğer ilgili mevzuatta yer alan Sözleşmeye Dair Hükümler
 2. Sözleşme kavramının temeli ve doğrudan bağlı olduğu Borçlar Hukukunun konusu, önemi tanımı ve kaynakları
 3. Borcun konusu, borcun doğumu, borcun kaynakları
 4. Sözleşme kavramı
 5. Sözleşmeler hukukuna egemen olan ilkeler
 6. Önsözleşme
 7. Sözleşmenin kuruluşu
 8. Sözleşmelerde şekil
 9. Sözleşmede taraf borçlarının incelenmesi
 10. Sözleşme çeşitleri (Türk Borçlar Kanunu?nda geçen bazı sözleşme tipleri; Satım, Kira, Finansal Kiralama, Eser, Vekalet ve Bayilik Sözleşmeleri gibi)
 11. Sözleşmede itiraz ve defiler
 12. Sözleşmelerin hukuki sonuçları
 13. Sözleşme özgürlüğü ve sınırları
 14. Sözleşmelerin hükümsüzlüğü
 15. Sözleşmelerde emprevizyon
 16. Sözleşmede temsil
 17. Elektronik ortamda yapılan sözleşmeler
 18. Sözleşmelerin yokluğu ve geçersizliği
 19. Sözleşmenin ifa edilmemesinin sonuçları
 20. Sözleşmede cezai şart
 21. İfa ve ibra konuları ile sözleşmenin sona ermesi
 22. Sözleşmenin devri ve sözleşmeye katılma halleri
 23. Sözleşme kaynaklı ihtilafların çözüm yolları ve yargılama aşaması.

 

SÖZLEŞME YÖNETİMİ

  1. Bir sözleşme taslağı nasıl hazırlanır?
  2. Sözleşme görüşmeleri nasıl planlanır?
  3. Sözleşme görüşmelerinde stres yönetimi
  4. Taraflar açısından sözleşmenin kırmızı çizgilerinin belirlenmesi
  5. Sözleşme ana başlıklarının ve hukuki olmazsa olmazların belirlenmesi
  6. Sözleşme içeriğini oluşturacak tarafların sözleşme metni hazırlanırken yapması gerekenler, aynı tarafta olanların takım çalışması
  7. Sözleşme kontrol listesi (Yaklaşık 50 maddeden oluşan özgün bir çalışma)
  8. Yabancılarla yapılan sözleşme görüşmelerinde dikkat edilecek noktalar
  9. Süren sözleşmelerde ortaya çıkan ihtilaf hallerinde ilk yapılacak işlemler
  10. Sözleşmelerin fiziken yönetimi ve sözleşmelerin arşivlenmesi
  11. Yargıya yansımış ihtilaf örnekleri.

EĞİTİMİN SONUCU :

Eğitim sonunda katılımcılar sözleşmeler hukukuna dair genel hukuk kurallarını öğrenmiş olacaklardır. Ayrıca katılımcılar hukuka uygun sözleşme hazırlama ve inceleme kabiliyetine de sahip olacaklar ve daha önce önemsiz görülen noktaların ihtilaf halinde ne kadar önemli olabileceğini ayırt edebilecek beceriyi kazanacaklardır.

EĞİTİMİN SÜRESİ : Katılımcılardan gelen içerik talebine göre 6-12 saat arası değişebilmektedir.

EĞİTİMCİ : Av. Muzaffer ÖZCAN

Av. Muzaffer ÖZCAN 2005 yılından bu yana Sözleşmeler Hukuku konusunda şirket yönetici ve çalışanlarına eğitim vermektedir. Eğitimcinin uygulamanın içinden gelmiş olması nedeniyle verilen örnekler ve yapılan hukuki değerlendirmeler eğitimin katılımcılar tarafından daha dikkatli takip edilmesini sağlamaktadır.

EĞİTİM ÜCRETİ : Lütfen bizimle irtibata geçiniz.

KATILIMCI PORTFÖYÜ: Şirketlerde sözleşme imzalama yetkisine sahip olan yöneticiler, sözleşme inceleyen ve hazırlayan bölüm çalışanları, her düzeyde yöneticiler, kendi adına işletmesi olanlar, İnsan Kaynakları uzmanları, satınalma ve satış yöneticileri?

ŞİMDİYE KADAR EĞİTİMLERİMİZE KATILAN FİRMALARDAN BAZILARI

Türk Telekom, Otokar, Mercedes Benz, Innova, Zurih Sigorta, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, İpekyol,  Petrol Ofisi, Ticaret Odaları, Sağlık Kuruluşları, E- Ticaret Şirketleri, Yazılım Firmaları, Reklam ve Organizasyon Şirketleri, Belediyeler,  İmalat ve doğrudan toptan satış yapan firmalar, OrganizE Sanayi Bölgeleri, Belediyeler, Lojistik ve inşaat sektörü.