Ozcan Hukuk Bürosu

ozcanhukuk.com

Phone

+90 216 532 00 25

  • KİRA GELİRİ ELDE EDENLER VE KİRACILAR DİKKAT 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendiyle Bakanlığımıza, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirme ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını belirleme yetkisi verilmiştir. […]

  • Değişiklik Mevcut şirket ortakları ve hisse devir yoluyla yeni ortak olanlar bakımından ne gibi yenilikler getiriyor?   Madde 3- 6183 sayılı Kanunun 35 inci maddesinde yer alan ?şirketten tahsil imkanı bulunmayan? ibaresi ?şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan? şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. ?Ortağın şirketteki sermaye payını devretmesi […]