Ozcan Hukuk Bürosu

ozcanhukuk.com

Phone

+90 216 532 00 25

  • “Temsil”, bir hukuki muameleyi bir şahsın başka bir şahıs nam ve hesabına yapması ve muamelenin hukuki sonuçlarının bu şahıs üzerinde doğmasını sağlamasıdır. Temsilde, temsilci, temsil olunan ve temsilcinin kendisiyle hukuki muamele yaptığı 3. şahıs olmak üzere toplam üç kişi bulunmaktadır. “Temsil”, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun  40-48 maddeleri arasında işlenmiş olup kanun nezdinde ikili bir […]

  • Sözleşmeden doğan bir borcun ifasının, sözleşmenin kurulmasından sonra ortaya çıkan bir hukukî engel nedeniyle mümkün olmaması halinde, söz konusu borcun ifası bakımından hukukî imkânsızlık meydana gelir. Tüm imkânsızlık hallerinde olduğu gibi, hukukî imkânsızlık hallerinde de sözleşmede kararlaştırılan edimi aynen ifa borcu sona erer. Sözleşmede ifa imkansızlığı, Türk Borçlar Kanunu’nun (TBK) 136, 137 ve 138. maddelerinde […]

  • Av. Ayşenur TUNA Cezai Şartın Nitelikleri Sözleşmenin ifasını temin için taraflarca ek bir sözleşme veya sözleşmeye eklenecek bir madde ile cezai şart kararlaştırılabilmektedir. Cezai şart sözleşme serbestisi çerçevesinde; borcun ifasına aykırılık halinde ve çoğu zaman tazminat tutarından daha yüksek olacak şekilde ödenmesi kararlaştırılan, genellikle parasal değer taşıyan fer’i bir borçtur. Ancak tazminattan farklı olarak cezai […]