Ozcan Hukuk Bürosu

ozcanhukuk.com

Phone

+90 216 532 00 25

  •   Adli Belge İncelemesi; anlaşmazlık yaratan ve delil niteliği olan her türlü şüpheli doküman incelemesi Adli belge incelemesinde bazı prensipler kural haline gelmiştir. Örneğin varsa veya temin edilebiliyorsa inceleme konusu belgelerin asıllarının değerlendirilmesi gerekmektedir. Fotokopi veya suret belgelerde hız, işleklik derecesi ve bası derecesi (fulaj) gibi bazı önemli tanı unsurları değerlendirilemeyecektir. BELGE İNCELEMEDE ÖNEMLİ NOKTALAR: […]

  • 1. Anonim şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Kanundaki istisnai hükümler saklıdır. KRAL YÖNETİM KURULUDUR. 2. Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer. Esas sözleşmede, başkanın ve başkan vekilinin veya bunlardan birinin, genel kurul tarafından seçilmesi öngörülebilir. 3. Yönetim […]

  • SAĞLIK TURİZMİ Dünyada hızla gelişen bir hizmet sektörü endüstrisi haline gelen sağlık turizmi, on senelik bir gecikme ile de olsa artık Türkiye?de de farkındalık sürecini tamamlamış olup; hükümet, sağlık sunucuları ve turizm şirketleri başta olmak üzere tüm ilgiler tarafından kabul edilmiştir. Yaklaşık %30 büyüme hızı ve 7 milyon kişi ile 100 milyar dolara ulaşan küresel sağlık turizmi pazarından, Hindistan […]

  • Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ile Tarife ve Talimatında Yapılan Değişiklikler; ?30 Temmuz 2011? tarihinden geçerli olmak üzere, Resmi Gazete?de yayımlandı.(Resmi Gazete: 19 Temmuz 2011 SALI-Sayı: 27999) Yapılan son değişiklik çerçevesinde, konuya ilişkin muhtemel soru ve cevaplar aşağıda sunulmuştur: 1. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası nedir, kimler yaptırmak zorundadır? 1219 sayılı […]

  • 6098 Sayılı (Yeni) Türk Borçlar Kanunu?nun yürürlük zamanı geldi çattı. (Madde 648-Bu Kanun 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girer) Değişen Borçlar Kanunu ile birlikte hukuk sistemimize yeni bir çok müessese girdiği gibi, bilinen hukuki kavramlarda da değişikler oldu. Bunlardan biri de hiç kuşkusuz İş Hukuku?ndaki İbra(name) kavramıdır. Şirket çalışanlarına işten ayrılmaları esnasında ibraname imzalatan İnsan […]

  • Kanun No: 5754 Kabul Tarihi: 17/4/2008 MADDE 1 – 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (7), (10), (14), (15), (17), (20), (21) ve (29) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki (30) ve (31) numaralı bentler ile fıkra eklenmiştir. ?7) Hak sahibi: Sigortalının […]

  • 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu?nun 278?inci maddesinde düzenlenen ?suçu bildirmeme? maddesi, Anayasa Mahkemesi?nin 30/6/2011 tarihli ve E.2010/52, K.2011/113 sayılı Kararı ile iptal edilmiş olup, kararın Resmi Gazete?de yayımlandığı 15/10/2011 tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girmesi hüküm altına alınmıştır. Bu maddenin iptalinden önce, işlenmekte olan ya da işlenmiş olmakla birlikte, sebep olduğu sonuçların sınırlandırılması halen mümkün olan bir […]

  • 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak olan 6102 Türk Ticaret Kanunu 1535 madde olması nedeniyle ilgililerinin bile gözünü korkutan bir hacme sahip. Şirketlere yönelik yapmış olduğumuz Yeni Türk Ticaret Kanunu Eğitimlerinde özellikle yöneticilerin en kısa sürede kanunu anlama istekleri karşısında maalesef çoğu zaman yetersiz kalıyoruz. Kanunla birlikte gelen o kadar çok yenilik var ki […]

  • 6273 SAYILI ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazetede yayınlandıktan sonra uygulanmaya başladı. Peki şimdi neler olacak? Hali hazırda devam eden karşılıksız çeklerle ilgili davalarda (06/02/2012 itibarıyla) sanıklar hakkında verilen yakalama kararları mahkemelerce kaldırılmaya başlandı. (Bu kararlar kovuşturma aşamasında mahkemelerce CMK 98/3 gereği veriliyordu)

  • ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6273 Kabul Tarihi: 31/1/2012     MADDE 1– 14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanununun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ?adlî sicil? ibaresi ?Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası? şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin yedinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. ?d) Çekin basıldığı tarih,? MADDE 2- 5941 sayılı Kanunun […]

1 2 3 4 6