Ozcan Hukuk Bürosu

ozcanhukuk.com

Phone

+90 216 532 00 25

  • Kanun No: 5754 Kabul Tarihi: 17/4/2008 MADDE 1 – 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (7), (10), (14), (15), (17), (20), (21) ve (29) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki (30) ve (31) numaralı bentler ile fıkra eklenmiştir. ?7) Hak sahibi: Sigortalının […]

  • 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu?nun 278?inci maddesinde düzenlenen ?suçu bildirmeme? maddesi, Anayasa Mahkemesi?nin 30/6/2011 tarihli ve E.2010/52, K.2011/113 sayılı Kararı ile iptal edilmiş olup, kararın Resmi Gazete?de yayımlandığı 15/10/2011 tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girmesi hüküm altına alınmıştır. Bu maddenin iptalinden önce, işlenmekte olan ya da işlenmiş olmakla birlikte, sebep olduğu sonuçların sınırlandırılması halen mümkün olan bir […]

  • 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak olan 6102 Türk Ticaret Kanunu 1535 madde olması nedeniyle ilgililerinin bile gözünü korkutan bir hacme sahip. Şirketlere yönelik yapmış olduğumuz Yeni Türk Ticaret Kanunu Eğitimlerinde özellikle yöneticilerin en kısa sürede kanunu anlama istekleri karşısında maalesef çoğu zaman yetersiz kalıyoruz. Kanunla birlikte gelen o kadar çok yenilik var ki […]

  • 6273 SAYILI ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazetede yayınlandıktan sonra uygulanmaya başladı. Peki şimdi neler olacak? Hali hazırda devam eden karşılıksız çeklerle ilgili davalarda (06/02/2012 itibarıyla) sanıklar hakkında verilen yakalama kararları mahkemelerce kaldırılmaya başlandı. (Bu kararlar kovuşturma aşamasında mahkemelerce CMK 98/3 gereği veriliyordu)

  • ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6273 Kabul Tarihi: 31/1/2012     MADDE 1– 14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanununun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ?adlî sicil? ibaresi ?Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası? şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin yedinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. ?d) Çekin basıldığı tarih,? MADDE 2- 5941 sayılı Kanunun […]

  • Mesafeli sözleşmeler; yazılı, görsel, telefon ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan ve malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi veya ifası kararlaştırılan sözleşmelerdir. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (4077 s.TKHK)?da tüketici; ?bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek  […]

  • SÖZLEŞMELER HUKUKU EĞİTİMİ EĞİTİMİN AMACI : Kişisel veya mesleki hayatımızda avukat, şirket sahibi ya da yöneticisi olarak protokol, akit, mukavele, kontrat, anlaşma, sözleşme gibi başlıklara sahip metinlerle sık sık karşılaşır,  bunları hazırlar, inceler, kabul eder veya imzalarız. Bu eğitimde sözleşme hazırlarken veya önümüze gelmiş bir sözleşmeyi incelerken dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılmaktadır. Kuruluşların faaliyetlerini hukuken sağlıklı […]

  • Mesafeli sözleşmeler; yazılı, görsel, telefon ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak vetüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan ve malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi veya ifası kararlaştırılan sözleşmelerdir. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (4077 s.TKHK)?da tüketici; ?bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek  ya da tüzel kişi? olarak tarif […]

  • Başbakanlık, kamuoyunda sıkça tartışılan Mobbing konusunda bir Genelge yayınladı. ?İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi? konulu Genelge, 19 Mart 2011 tarih ve 27879 sayılı Resmi Gazete?de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu Genelge oldukça geniş kapsamlı ve hem kamu kurum ve kuruluşlarında hem de özel sektör işyerlerinde gerçekleşen psikolojik tacizin engellenmesini hedefliyor. Aslında konu Kanunun çeşitli maddelerinde […]

  • Türk Ticaret Kanununun Çekle ilgili hükümlerinden biri olan 707. maddesi ?Vade? başlığını taşımaktadır. Bu maddeye göre; ?Çek, görüldüğünde ödenir. Buna aykırı her hangi bir kayıt yazılmamış hükmündedir. Keşide günü olarak gösterilen günden önce ödenmek için ibraz olunan bir çek ibraz günü ödenir? Yani Ticaret Kanunu hükümlerine göre çekin üzerinde yer alan keşide gününden önce bankaya ödeme […]