Ozcan Hukuk Bürosu

ozcanhukuk.com

Phone

+90 216 532 00 25

  • TABABET VE ŞUABATI SAN?ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 1219 Resmi Gazete Tarih: 14.4.1928; Sayı: 863 Madde 24 – İcrayı sanat eden tabipler hasta kabul ettikleri mahal ile muayene saatlerini ve ihtisaslarını bildiren ilanlar tertibine mezun olup diğer suretlerle ilan, reklam ve saire yapmaları memnudur. TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6023 Resmi […]

  • Cezai Şart, borçlunun borcu hiç veya gereği gibi ifa etmemesi halinde önceden kararlaştırılmış bir edada bulunmayı alacaklıya karşı taahhüt etmesidir. Sözleşme serbest isi gereği taraflar sözleşmelere genel olarak istedikleri gibi cezai şart koyabilmektedirler. Ancak iş hukukunda durum son derece farklıdır. İş sözleşmelerinde, iş hukuku mevzuatında cezai şart konusunun düzenlenmemesi ve çalışanın işveren karşısından zayıf durumda […]

  • KİRA GELİRİ ELDE EDENLER VE KİRACILAR DİKKAT 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendiyle Bakanlığımıza, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirme ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını belirleme yetkisi verilmiştir. […]

  • Değişiklik Mevcut şirket ortakları ve hisse devir yoluyla yeni ortak olanlar bakımından ne gibi yenilikler getiriyor?   Madde 3- 6183 sayılı Kanunun 35 inci maddesinde yer alan ?şirketten tahsil imkanı bulunmayan? ibaresi ?şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan? şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. ?Ortağın şirketteki sermaye payını devretmesi […]

  • Özel Sağlık Kuruluşlarının reklam yasağı sektörün malumudur. Milyonlarca dolar yatırım yaparak bina yapan , bir o kadar para harcayarak tıbbi cihazlar alan, onlarca- yüzlerce personel çalıştırarak istihdama katkıda bulunan özel sağlık kuruluşları, maalesef ?özel? olmalarına karşın aslında tam bir kamu kurumu mevzuatı gibi düzenlenmiş, yasaklar ve cezalarla dolu hükümlerle idare edilmeye çalışılmaktadır. Verilen sağlık hizmetinin […]

  • Özel sektörün çalıştırdığı özürlülerin SSK primleri, Hazinece karşılanacak. Asıl işveren ile alt işveren (taşeron şirket) arasında kurulan ilişkinin yazılı yapılması şartı getirildi. Buna göre, iş alan alt işveren, kendi iş yerinin tescili için asıl işverenden aldığı yazılı işverenlik sözleşmesini, gerekli belgelerle, çalışma bölge müdürlüklerine bildirecek. Bölge müdürlüğünce tescili yapılan bu iş yerine ait belgeler, gerektiğinde […]

  • Anayasa Mahkemesi Mal Beyanında Bulunmama Suçu Kararını Yayınladı 16 Nisan 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26849   ANAYASA MAHKEMESİ KARARI   Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:   Esas Sayısı : 2006/71   Karar Sayısı : 2008/69   Karar Günü : 28.2.2008   İTİRAZ YOLUNA BAŞVURANLAR :   1- İstanbul 10. İcra Ceza Mahkemesi Esas Sayısı: 2006/71 […]

  • Av. Esma AKTEN-ÖZCAN HUKUK BÜROSU Reklam anlayışı; insanlar arasında değiş tokuşun yani şimdiki genel tanımıyla alışverişin başlamasıyla doğmuş ve değişen şartlara ve oluşan ekonomik, sosyal ve kültürel olgulara karşı duramamış sürekli yenilenmiş ve gelişerek hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Dünyanın ilk reklam filmi ?Admiral Sigaraları? isimli eserdir. Ancak ne ilginçtir ki; ilk reklam filmi […]

  • Değerli eser sahipleri, Yoğun bir çaba ve fikir çalışmasının ürünü olarak meydana getirdiğiniz eseriniz hakkında bilmeniz gereken bir takım hukuki konular mevcuttur. Yazının devamında bunları bulacaksınız. Her ne kadar Hukukun ağır dilinden uzak ifadelerle bu yazıyı oluşturmaya gayret etmiş isek de bunda başarılı olamamamız ihtimaline karşı size kısa bir özet vermeyi uygun görüyoruz. Eser sahibi […]

  • Bu yazıda, şirketinizin kurumsal yapısına katkıda bulunacağını düşündüğümüz hukuki bilgileri bulacaksınız. Ülkemizde birçok işverenimiz, kanunlardan kaynaklanan yükümlülüklerini bilmedikleri veya yerine getirmedikleri için zaman zaman idari para cezaları veya işçiler tarafından açılmış davalarla karşı karşıya kalabilmektedir. Oysa önceden alınacak bazı tedbirler ve yapılacak düzenlemelerle hem kurumsal yapı güçlendirilebilecek, hem de ilerisi için potansiyel kayıpların önüne geçilebilecektir. […]

1 3 4 5 6