Ücret pusulası verilmesi 4857 Sayılı Kanunun 37. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre işçiye işçiye ücret hesabını gösteren imzalı bir pusula verilmesi, emredici bir hüküm olup zorunlu ve kamu düzenindendir.

Madde 37 – İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır.

Bu pusulada ödemenin günü ve ilişkin olduğu dönem ile fazla çalışma, hafta tatili, bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her çeşit eklemeler tutarının ve vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeşit kesintilerin ayrı ayrı gösterilmesi gerekir. Bu işlemler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır.
Kanunun bu hükmüne göre, ücret bankadan yatmış olsa bile ücret pusulası (bordro) işçiye verilir. Bordroda gösterilecek başlıklarda kanun metninde yer almaktadır.
Ücret konusunda ortaya çıkacak olan anlaşmazlıklarda bordro ispat kolaylığı sağlar.

Ayrıca Bordro verme zorunluluğuna uymayanlara 4857 Sayılı Kanunun 102/b) maddesine göre para cezası verilir.

· Bordroya, işçinin imzaladığı tarih, ödemenin günü, çalışanın adı soyadı ve imzası el yazısı ile alınmalıdır.

· Bordrolar ücretler ödenirken imzalatılmalı, işçi dosyasında saklanmalıdır.

· Bordroda ödemenin günü, ilişkin olduğu dönem, fazla çalışma, hafta tatili, bayram ve genel tatil ücretleri,asıl ücrete yapılan eklemeler,vergiler, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka, ,icra kesintisi,sair kesintilerin ayrı ayrı gösterilmesi gerekir. Herhangi bir yargılamada ispat hukuku açısından ortaya çıkacak uyuşmazlıklarda bordrolar önemli delil teşkil edecektir.

Yargılamada, işveren tarafından ücret pusulası verilmemiş ise, ücret konusunda ortaya çıkacak ihtilaflarda işçi tanıklarının beyanlarına üstünlük tanınmaktadır.